หลักสูตรภาษาญีปุ่นชั้นกลาง พหลโยธิน

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง [Intermediate] Conversation -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เข้มข้นขึ้นคุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ตำกว่า 300 ชม. หรือผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (BASIC) หรือสอบผ่านวดระดับ N4

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับ N4 ที่เข้มข้นขึ้น เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อไปสู่ชั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE)
  คุณสมบัติผู้เรียน : สําหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3(GRP) -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เรียนไวยากรณ์ระดับ N3 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N3คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมความรู้เทียบเท่า

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว