หลักสูตรภาษาญีปุ่นชั้นกลาง จามจุรี

 • รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา จามจุรีสแควร์

  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE) -สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เข้มข้นขึ้น
  คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ตำกว่า 300 ชม. หรือผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 2 (BASIC) หรือสอบผ่านวดระดับ N4

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา จามจุรีสแควร์

  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 (Japanese TV Drama) Study for N2 -สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : จะได้เรียนสนทนากับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โดยผ่านละคร เพลิดเพลินไปกับละครญี่ปุ่น
  คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตรชั้นกลาง Intermediate Conversation -สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนสนทนา โดยเน้น การฝึกการพูด เพื่อการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า และปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามผู้เรียน

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover-สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับ N4 ที่เข้มข้นขึ้น เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อไปสู่ชั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE)
  คุณสมบัติผู้เรียน : สําหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว