รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา จามจุรีสแควร์

การอ่านภาษายี่ปุ่นชั้นสูง 1 (RDA)-สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : จะได้เรียนไวยากรณ์และคําศัพท์จากการอ่าน “ใช้ตำรา Dokkai Gensen Te-Ma 10(Chuu-jou Kyuu)”

คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 หรือมความรู้เทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว