รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรคันจิชั้นต้น N5-N4-สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : เรียนการอ่าน – เขียนตัว Kanji N5 ทั้งหมดโดย ทบทวนและพัฒนาถึงคันจิ N4 พร้อมทบทวนไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นคันจิเพื่อเตรียมสอบ N3

คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น Minna no 50 บท แล้ว หรือ เทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว