รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา จามจุรีสแควร์

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE) -สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เข้มข้นขึ้น

คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ตำกว่า 300 ชม. หรือผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 2 (BASIC) หรือสอบผ่านวดระดับ N4

ราคารวมทุกอย่างแล้ว