รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 2 (STARTER2)-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอรส์ : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 8 – 12 และ Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13 – 16

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 7 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1

ราคารวมทุกอย่างแล้ว