รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (Basic 3) -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 17 – 25

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 16 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2

ราคารวมทุกอย่างแล้ว