รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 (Basic 2) -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 35 – 38 และ Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 39 – 41

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 34 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3

ราคารวมทุกอย่างแล้ว