รอบเรียนเดือน มกราคม สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรชั้นกลาง Japanese TV Drama & N2 Course (JCI)-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมฝึกทักษะการฟังผ่านละครญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมีความรู้เทียบเท่า N3 เพื่อปูพื้นฐานไปสู่ระดับ N2

ราคารวมทุกอย่างแล้ว