ROOM ID: 123-456-789

 

  1. กรอก ROOM ID เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนตามเวลาที่กำหนด
  2. ในกรณีที่ชื่อที่นักเรียนลงทะเบียนในโปรแกรม ZOOM (Zoom Account) ไม่ตรงกับรายชื่อของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สามารถเชิญนักเรียนท่านนั้นออกจากห้องเรียนออนไลน์ได้
  3. ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนพบว่าผู้เรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเวลาดังกล่าวมาเข้าเรียน อาจารย์สามารถเชิญนักเรียนท่านนั้นออกจากห้องเรียนออนไลน์ได้
  4. กรุณาออกจากห้องเรียนออนไลน์เมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุดลงตามเวลาที่กำหนด