ห้องเรียนที่ 1

ROOM ID: 123-456-789   กรอก ROOM ID เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนตามเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ชื่อที่นักเรียนลงทะเบียนในโปรแกรม ZOOM [...]