ประวัติความเป็นมา

นายบุญชิต เกตุรายนาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าทูลเกล้าฯถวายเงินที่ได้จากการจัดฉายภาพยนตร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงปลายปี พ.ศ. 2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจัดฉายภาพยนตร์โตเกียวโอลิมปิกเพื่อเก็บเงินเป็นรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น อยู่ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมฯ จัดงานราตรีสโมสร ส.น.ญ. บอลล์ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ในวาระพิเศษนี้ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาในงานราตรีสโมสรครั้งนั้นด้วย นับว่าเป็นงานใหญ่โตหรูหรามากงานหนึ่งของกรุงเทพฯ นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็เคยเสด็จมางานของสมาคมฯ ด้วยในปี พ.ศ. 2513

ภาพทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา (ปัจจุบัน คือองค์สมเด็จพระจักรพรรดิรัชสมัยเฮเซ) ที่เสด็จมาเยือนประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมาคมฯ จึงติดต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทำการของสมาคมฯ  เพื่อทรงทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ  ในการนี้ทางสมาคมฯ ถวายลูกช้างพลาย 1 เชือก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ให้เจริญเติบโตขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเปรียบเสมือนสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ที่จะเจริญได้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจากฝ่ายญี่ปุ่นเช่นกัน

ทำเนียบอาจารย์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

คณะอาจารย์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ