• ค่าสมัครสอบ

  • ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
  • ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท
  • การสอบ

  • ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
  • ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย
  • วันสอบ

  • อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
  • สถานที่สอบ

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย