นายนริน เวโรจน์วิวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)