นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)

Jenesys 2.0

 

                     ตามที่ข้าพเจ้านายนัฎฐพันธ์  นาคพงษ์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 ผ่านทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับ การป้องกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2557 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Overseas Cooperative Association หรือ JOCA และรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลอดการเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ร่วมทั้งวิธีการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ “Honjo Life Safety Learning Center” ที่ภายในประกอบด้วยห้องจำลองการเกิดภัยพิบัติในรูแบบต่าง ๆ  เช่น  ไฟไหม้  แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองภายในศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังเมืองมิยากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนามิครั้งใหญ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก  ขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่พักอาศัยจนใกล้เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้ทราบถึงวิธีการจัดการภายหลักการเกิดภัยพิบัติได้เป็นอย่างนี้ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชม  “Panasonic Center”  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น มีทั้งส่วนที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับความรู้ผ่านทางการนำเสนอที่น่าตื้นเต้นและทันสมัย  ทำได้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 เป็นอย่างมาก 

 

 

                สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มอบโอกาสในการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าจักรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป