ojsat_Logo_58

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

 

 

ศูนย์สอบที่จัดสอบมีดังนี้

1. กรุงเทพฯ

2. เชียงใหม่

 

หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้สมาคมฯทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบต่อไป

 

 

การสมัครสอบที่กรุงเทพฯ

 

วันสอบ

- สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

 

สถานที่สอบ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

**  หมายเหตุ **

- ระดับ N4,N5 สอบช่วงเช้า

- ระดับ N1,N2,N3 สอบช่วงบ่าย

 

เปิดรับสมัคร 3 ทางดังนี้

สมัครด้วยตนเอง

สมัครทางไปรษณีย์

สมัครทาง Online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com


กรณีสมัครด้วยตนเอง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้


1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)
ห้องเลขที่ 408/65 ชั้นที่ 16 , 408 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 
ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (หยุด 6 เมษายน)

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
ชั้นที่ 2 ,อาคารสีบุญเรือง 2 ซอยคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234-9396-7

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 13  มีนาคม – 31 มีนาคม 2560

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104

ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-884-9107-8
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 31 มีนาคม   2560

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3.
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย


ค่าสมัครสอบ
ระดับ  N4, N5 ชุดละ  600 บาท
ระดับ  N1, N2, N3    ชุดละ  800 บาท


วันสอบ
วันอาทิตย์ที่  2 กรกฎาคม  2560


การสอบ
ระดับ  N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ  N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย


สถานที่สอบ

- จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย


หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (กรุงเทพฯ)

กำหนด วันเวลาการขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์   ดังนี้

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์  – 10 มีนาคม 2560
ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 22 มีนาคม 2560 (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 22 มีนาคม 2560 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร


ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วิธีการสั่งซื้อ
ฝากเงินเข้าบัญชี “ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-488860-6 หรือ
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 620-2-02633-6

** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **

ส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจนโดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง คือ


1. ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ Fax: 02-357-1246  หรือ
2. ส่งรายละเอียดทาง  E-mail: admin@ojsat.or.th หรือ
3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16  ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

** ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 02-357-1241-5 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด **


เอกสารการสมัคร
1) ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น) 2. คู่มือการสมัคร 3. ตารางสอบ 4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ลงในใบสมัคร
(ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ

*** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน***


เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
( รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3.
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

4. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์


** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **

(ถ้าไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่ โทร 02-357-1241-5)


สถานที่สอบ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02 357 1241 5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


กรณีสมัครทาง JLPT Online

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online ดังนี้

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม (เวลา 09.00 น.) – 31 มีนาคม 2560 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น)

หลักฐานในการสมัคร Online (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

Scan หลักฐานทั้ง 3 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

3. สำเนาใบนำฝากที่ชำระเงินค่าใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-488860-6 หรือ


เริ่มสมัคร Online สมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

เริ่มกรอกใบสมัคร ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

JLPT_online_001.jpg

หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด / (เครื่องหมายถูก) ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-357-1241-5 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศเลขที่ห้องสอบ

- ไม่มีข้อมูลในขณะนี้

 

 

 

 

 

แผนที่ตึกสอบ

 

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่Map_Mahamakut
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่


Map_Boromrajakumari
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่