โครงการ JENESYS 2.0

JENESYS 2.0 Disaster Prevention Group A
JENESYS 2.0 Disaster Prevention Group A
รายงานจากตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
รายงานจากตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นายนริน เวโรจน์วิวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นายนริน เวโรจน์วิวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
JENESYS 2 0 Disater Prevention Course IWATE Thai Participant Group B
JENESYS 2 0 Disater Prevention Course IWATE Thai Participant Group B
นายนัฎฐพันธ์  นาคพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองวิรุฬ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองวิรุฬ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวศิราลักษณ์  ลออรัตนพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวศิราลักษณ์ ลออรัตนพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวชมพูนุท สัปปินันทน์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
นางสาวชมพูนุท สัปปินันทน์ ตัวแทนนักศึกษาโครงการ JENESYS 2.0 (2014)
ตัวแทนนักศึกษาของโครงการ  JENESYS 2.0ได้ทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน
ตัวแทนนักศึกษาของโครงการ JENESYS 2.0ได้ทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน